Adatvédelmi irányelvek


A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi adatkezelő szerv, valamint kirendeltségei mint helyi adatkezelő szervek (a továbbiakban együtt: adatkezelő szervek) folytatnak adatkezelést.

Az adatkezelő szervek a katasztrófa elhárítással és a polgári védelem szervezésével kapcsolatos adatkezelések során a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (a továbbiakban: Katvéd.tv.) 71-72§-ai, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. és a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV.15.) BM utasítás rendelkezéseinek megfelelően járnak el, a hatályos jogszabályok előírásait betartják.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelten törekszik arra, hogy a adatkezelés a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban meghatározott körben és célra történjen.

Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy az adatkezelés a lehető legbiztonságosabb legyen. A személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő szervre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően és célhoz kötve történik.