Általános közzétételi lista
Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.

Címlap

 

Szervezeti, személyi adatok
Impresszum
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Közzétéve: 2014. január 02.   Megtekint:  
Az igazgatóság szervezeti felépítése
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Közzétéve: 2014. január  02.

Szervezeti felépítés

  1. Polgári Védelem
  2. Tűzvédelem
  3. Iparbiztonság
A szervezeti egységek feladatai

Megtekint:

Megtekint:
Megtekint:
Megtekint:

Megtekint: 
Az igazgatóság vezetői
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonos telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Közzétéve: 2014. március 01.   Megtekint:  
Ügyfélszolgálat
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadás rendje:

Közzétéve: 2014. január  02.

Ügyfélfogadás:

hétfő - csütörtök: 8:00-11:30
   (egyeztetett időpontban)

 

 

 

Hatósági ügyfélfogadás:

(egyeztetett időpontban)

 

 

 

Kirendeltségek ügyfélfogadási rendje

Ügyfélkapcsolati vezető:

Dr. Sárkány Sándor tű. hdgy. hivatalvezető

Tel.: (06-72) 514-864
Fax: (06-72) 514-863

baranya.titkarsag@katved.gov.hu

 

Hatósági ügyfélkapcsolati vezető:

Fischer András tű. fhdgy.
hatósági osztályvezető

Tel.:  (06-72) 512-206
Fax: (06-72) 514-863

baranya.titkarsag@katved.gov.hu

 
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Közzétéve: 2014. július 01.   Nincs releváns adat  
Irányítás, felügyelet vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Közzétéve: 2014. július 01.

Katasztrófavédelmi kirendeltségek:

Hivatásos tűzoltóságok:

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Közzétéve: 2014. július 01.   Nincs releváns adat  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Közzétéve: 2014. július 01.   Nincs releváns adat  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Közzétéve: 2014. július 01.   Nincs releváns adat  
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Közzétéve: 2014. július 01.   Nincs releváns adat  
Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Közzétéve: 2014. január  02.   Megtekint:  
 
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Jogszabályok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat hatályos és teljes szövege.
Közzétéve: 2014. január  02.

Hatályos jogszabályok:
Jogszabálykereső:
Hatályos SZMSZ:
Alapító okirat egys. szerk:

Alapító okirat módosító:

Minőség irányítás:
MIR kézikönyv 2013 I.
MIR kézikönyv 2013. II.
MIR kézikönyv 2013. III.
MIR kézikönyv 2013 IV.

Megtekint:
Megtekint:
Megtekint:  
Megtekint:

Megtekint:

Megtekint:
Megtekint:

Megtekint:
Megtekint:

 

 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
A Szabályzat kibocsátásának célja, hogy a Katasztrófavédelem tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogon alapuló információs önrendelkezési jog érvényesülése biztosítva legyen, illetve a Katasztrófavédelem által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározásra kerüljenek az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások.
Közzétéve: 2014. január 02.   Megtekint/Letölt

OKF  szabályzat 

BMKI szabályzat 
 
A szervezet bemutatása
Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Közzétéve: 2014. január 02.   Megtekint:  
Ügyfélfogadás/ ügyintézés
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Közzétéve: 2014. január 02.   Megtekint: Letöltés:
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nincs releváns adat  
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
Közzétéve: 2014. július 01.      Letöltés:
       
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nincs releváns adat  
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs releváns adat  
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nincs releváns adat  
Hirdetmények, közlemények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Közzétéve: 2014. július 01.   Megtekint:  
Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Közzétéve: 2014. július 01.    Nincs releváns adat.  
     
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Nincs releváns adat.  
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Közzétéve: 2014. július 01.    Nincs releváns adat.  
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
Közzétéve: 2014. január 02.    Megtekint:  
     
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nincs releváns adat  
     
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közzétéve: 2014. január 02.

2012. január 01. - 2012. március 31.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2012. április 01. - 2012. június 30.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2012. július 01. - 2012. szeptember 30.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2012. október 01. - 2012. december 31.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2013. január 01. - 2013. március 31.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2013. április 01. - 2013. június 30.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2013. július 01. - 2013. december 31.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2014. január 01. - 2014. március 31.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett

2014. április 01. - 2014. június 30.

A tárgyidőszakban közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem nem érkezett.


 
                                    
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs releváns adat
19. sor: A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs releváns adat
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nincs releváns adat
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Nincs releváns adat
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs releváns adat
A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nincs releváns adat
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs releváns adat
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs releváns adat
   
Gazdálkodási adatok
Elemi költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
Közzétéve: 2014. április 15.   Megtekint: Letöltés:
Foglalkoztatottsági adatok
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Közzétéve: 2014. április 15.    Megtekint: Letöltés:
Kiadások
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
Közzétéve: 2013 október 01.   Megtekint:  
 
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nincs releváns adat.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendegyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásralésre, va vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Nincs releváns adat.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nincs releváns adat.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nincs releváns adat.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nincs releváns adat.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Közzétéve: 2014. július 1.

 2012. január 01. - 2012. március 31.
2012. április 01. - 2012. június 30.
2012. július 01. - 2012. szeptember 30.
2012. október 01. - 2012. december 31.
2013. január 01. - 2013. március 31.
2013. április 01. - 2013. június 30.
2013. július 01. - 2013. december 31.
2014. január 01. - 2014. március 31.
2014. április 01. - 2014. június 30.

Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
 
Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Közzétéve: 2014. július 1.

2012. január 01. - 2012. március 31.
2012. április 01. - 2012. június 30.
2012. július 01. - 2012. szeptember 30.
2012. október 01. - 2012. december 31.
2013. január 01. - 2013. március 31.
2013. április 01. - 2013. június 30.
2013. július 01. - 2013. december 31.
2014. január 01. - 2014. március 31.
2014. április 01. - 2014. június 30.

Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
 
Közbeszerzési információk
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közzétéve: 2014. július 1.

2012. január 01. - 2012. március 31.
2012. április 01. - 2012. június 30.
2012. július 01. - 2012. szeptember 30.
2012. október 01. - 2012. december 31.
2013. január 01. - 2013. március 31.
2013. április 01. - 2013. június 30.
2013. július 01. - 2013. december 31.
2014. január 01. - 2014. március 31.
2014. április 01. - 2014. június 30.

Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat
Nincs releváns adat

 


 

Kapcsolódó információk: