Hírek


Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
2013. március 13.
Hazánkban, az utóbbi években megnövekedett a szabadtéri tüzek száma, melynek legfőbb oka az éghajlati szélsőségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves átlaghőmérsékletben, valamint a hótakaró nélküli telek sorozatában keresendő. A tavalyi év során nemcsak az erdőtüzek száma növekedett meg, hanem néhány esetben a tűz terjedési sebessége és intenzitása is nőtt, melyek a korábbinál nagyobb területet érintettek és nehezebb volt eloltani őket. A Baranya megyei tűzoltóknak 1476 tűzesetből 626 alkalommal kellett erdő- és vegetáció tűzhöz vonulniuk 2012-ben.

Tavaly augusztusban Hosszúhetény település mellett, 35-40 hektáron száraz gaz, bozót, fű és gaz égett. Öt gépjárműfecskendő és három vízszállító vonult a helyszínre. A tűzoltók munkáját nagymértékben nehezítette az erős szél, a vízhiány és a kedvezőtlen terepviszonyok.  Csak ennek az egy vegetáció tűznek a vonulási költsége megközelítette az 1 millió forintot.


A tavaszi tüzek, jellemzően a hóolvadás utáni, február-áprilisi csapadékmentes időszakra esnek. Ezekben a hónapokban kezdődik a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen átterjed a környező erdőkre is. A tűz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki, és az előző évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen, amely száraz időben könnyen lángra lobban.
A tavaszi vegetációtüzek főként lombos erdősítésekben és fiatalosokban, cserjésekben és gyepterületeken keletkeznek. Ezek kis, esetleg közepes intenzitással égnek. A tűz az erdősítésekben – azokat részben vagy teljesen elpusztítva – jelentős károkat okoz.


Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai


Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával korábban a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (vagy tűzoltóságnak) be kell jelenteni. A bejelentést lehetőleg írásban, kell megtenni, de ha erre nem volt lehetőség, úgy elfogadható a telefonon is. Az írásban történő bejelentést, úgy kell megtenni, hogy az a tervezett tűzgyújtást megelőzően 24 órával előbb beérkezzen a kirendeltségre. Ezzel csökkenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges


TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!


A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat http://www.baranya.katasztrofavedelem.hu vagy a http://www.nebih.hu internetes oldalon.


A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.


A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
A tarlóégetést 30 hektárnál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, -  A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, a tűzjelzés szabályaira is kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.


Az égetés helyszínén tűzjelzésre alkalmas eszközt (mobil telefon kell készenlétben tartani).


Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben kell tartani.


A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.


Erős szélben TILOS tarló – vagy növényi hulladékot égetni!


Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.


FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.


Amennyiben a tűz ellenőrizetlenné, válik, vagy bárki tüzet észlel haladéktalanul köteles tűzjelzést adni a 105-ös telefonszámon a megyei katasztrófavédelem főügyeletének.


A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot kell ki szabni, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.


A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint:


Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.


A földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).


A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).


Aki az előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60.000 - 200.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet)

Aki tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő, 100.000 - 1.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet)

Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet)

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalakat! Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megbízásából készült kisfilmet az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:


http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

 

 

 


 

Kapcsolódó képek:

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!