Hírek


Kémények felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók
2016. július 27. 15:37
Égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatos változások az égéstermék-elvezetők (kémények) karbantartását, időszakos felülvizsgálatát is érintik. A jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).


A kéményseprő-ipari szerv és a közszolgáltató sormunka keretében – külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően – a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó által felajánlott első két időpontban térítésmentesen végzi
a) természetes személy tulajdonában levő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan,
b) természetes személyek tulajdonában lévő - gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett – ingatlanokból álló, osztatlan közös tulajdonban levő égéstermék-elvezetővel rendelkező társasház, lakásszövetkezeti lakóépület égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, műszaki felülvizsgálatát.


A kéményseprő-ipari szerv kéménytűz, vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követő 24 órán belül szintén térítésmentesen elvégzi az égéstermék-elvezető helyszíni műszaki vizsgálatát.


Megrendelésre, térítés ellenében végzi (sormunkán kívül)
a) a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, műszaki felülvizsgálatát,
b) a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatokat – ha a felajánlott első két alkalom az ingatlan használójának felróható okból elmaradt – előzetesen egyeztetett harmadik időpontban,
c) a kéményseprő-ipari szerv kéménytűz vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követően - a 24 órán belüli vizsgálat meghiúsulása miatt– az ingatlan használójának bejelentése alapján - az égéstermék-elvezető helyszíni műszaki vizsgálatát,
d) a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-szolgáltató feladatkörébe tartozó ingatlanok égéstermék-elvezetőjével kapcsolatos feladatokat, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató,
e) a kéményseprő-ipari szolgáltató/közszolgáltató a nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos feladatokat,
f) a kéményseprő-ipari szolgáltató/közszolgáltató a kéménytűz vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követő helyszíni műszaki vizsgálatot,
g) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos helyszíni műszaki vizsgálatokat.
Az ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat gyakorisága (sormunka keretében)
a) a szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket (kéményeket) évente 1 alkalommal,
b) gázüzemű anyaggal üzemelő, vagy zárt égésterű tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket kétévente egy alkalommal,
c) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt - a helyszíni műszaki vizsgálat alapján engedélyezett - használatbavételtől kezdődően kell csak ellenőrizni és szükség szerint tisztíttatni,
d) a gyűjtő jellegű tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőket évente 1 alkalommal,
e) a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető állékonyságát a használatbavételtől függetlenül az ugyanazon ingatlanban található, használatban lévő égéstermék-elvezetővel kapcsolatos éves sormunka során ellenőrizni kell,
f) a kéményseprő a sormunka keretében, az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4 évenként elvégzi az égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki felülvizsgálatát.


Az égéstermék-elvezető gyakoribb – sormunka keretén belüli – ellenőrzésének, tisztításának szükségességét és gyakoriságát a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a kémény használati és műszaki állapota alapján állapíthatja meg.
Időlegesen használt ingatlant a tulajdonosa a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó részére írásban bejelentheti. Ebben az esetben– kivéve a társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanokat - az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást és felülvizsgálatot 4 évente kell elvégeztetni. Amennyiben a bejelentés nem valós, vagy e minőség megszűnését 30 napon belül nem jelentették be, úgy a tűzvédelmi hatóság jár el az ingatlan tulajdonosával szemben.


A helyszíni műszaki vizsgálat
Megrendelés alapján, térítés ellenében végzi a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó:
a) égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően
- újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,
- használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
- tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint
b) meglévő égéstermék-elvezető átalakítása, felújítása, bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezését megelőzően a helyszíni műszaki vizsgálatot.
Kéménytűz/szén-monoxid-szivárgás káresemény esetén a kéményt csak a helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismét üzembe helyezni.
Az ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
Az ingatlantulajdonos/használó köteles
- a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, az ehhez a szükséges feltételeket biztosítani, dokumentumokat bemutatni,
- a - jogszabályban meghatározott - szolgáltatásért járó díjat megfizetni,
- az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése, vagy kéménytűz/szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően a kémény üzemeltetését azonnal be kell fejezni.
Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban meghatározott ingatlanhasználói/tulajdonosi kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság jár el, és megtilthatja az égéstermék-elvezető üzemeltetését, vagy legfeljebb 30.000,-Ft összegű bírságot szabhat ki.


Az ingatlan tulajdonosa, használója az ügyfélszolgálaton tájékoztatást kérhet, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozóan pedig – más hatósági eljárásokat megelőzően, igazolható módon - panaszt terjeszthet elő a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál.


A kéményseprő-ipari tevékenységgel, a szolgáltatás megrendelésével, a területi illetékességgel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a 1818-as ügyfélszolgálati telefonszámon, a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/, valamint a http://baranya.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-tevekenyseg internetes oldalakon kaphatnak!