Közzététel tájékoztató


Tájékoztató

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különös közzétételi listájuk részeként kötelezően közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 1. állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott határozat,
 2. olyan ügyben hozott határozat, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
 3. olyan ügyben hozott határozat, amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a Ket. 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,
 4. korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott határozat,
 5. olyan ügyben hozott határozat, amelyben a hatóság az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,
 6. személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott határozat,
 7. jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott határozat, vagy
 8. olyan határozat, amelyet törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

A Ket. 80/A.§ (2) bekezdése alapján a határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 1. a honlapon történő közzétételi időpontja
 2. az eljáró hatóság megnevezése
 3. az ügy tárgya és száma
 4. az ügyfél neve*, székhelye
 5. a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

*A személyes adatok kitakarását a Ket 69/A.§ (2) bekezdése szerint kell elvégezni, vagyis a természetes személy ügyfél, és az ügyben eljáró vagy érintett egyéb személyek adatait továbbá a védett adatot ki kell takarni, és a természetes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni (pl. ügyfél, tanú stb.).

E szabály alól kivételt képeznek a Ket. 80/A.§ (1) bekezdésének j) pontja szerinti külön törvény által valamely fontos közérdekre figyelemmel hozott határozatok nyilvánosságra hozatala: például a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében (piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi ügyekben), ilyenkor a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni. Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.