Tűzvizsgálat


Tűzvizsgálati eljárás

Általános információk
A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység. A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására. Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

Ügyintéző
A tűzeseti helyszíni szemle alapján a tűzvizsgálati eljárást a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat folytatja le.

A tűzvizsgáló feladatai
Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti a szakmai értékelést, illetve az eljárás határozatát, a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011 (XII.5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
 a) a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
 b) a tűzeset következtében haláleset történt,
 c) a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
 d) a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A d) pont szerinti szakmai indokok elsősorban a következők:

 • A tűzeset során súlyos-életveszélyes sérülés történt,
 • a tűz középmagas, vagy magas épületben keletkezett és az esemény során szintek közötti tűzterjedés valósult meg,
 • veszélyes üzemben keletkezett tűz esetében, amennyiben a tűz, veszélyes anyaggal kapcsolatosan, a veszélyes üzem működésével összefüggésben keletkezett,
 • a tűz veszélyes áru szállítása, vagy a szállítás telephelyi előkészítése során következett be, kivéve, ha a tűz a jármű műszaki meghibásodása miatt keletkezett,
 • a tűz által érintett területen a tűzvizsgáló által becsült kárérték meghaladja az 50 millió Ft-ot.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója saját hatáskörben elrendelheti a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását:

 • olyan egyedi, vagy sorozatosan előforduló tűzeset esetén, melynek keletkezési oka vélhetően valamely tűzvédelmi előírás elégtelenségére, pontatlanságára vezethető vissza;
 • olyan sorozatos tűzesetek esetén, amelyek keletkezési oka (vélhetően) egy bizonyos készülékre, berendezésre, technológiára, háztartási készülékre, stb. vezethető vissza;
 • olyan készülékre, berendezésre, technológiára, stb. visszavezethető tűzeset esetén, amely elterjedése várható, és a készülékre, berendezésre, technológiára, stb. tűzvédelmi, tűzoltási szabályok kialakítása, megállapítása indokolt (pl: napelemek házakon)
 • tűzesetek során építőanyaggal, épületszerkezetekkel, építési módokkal kapcsolatban tapasztalt olyan hiányosság esetén, amely tűzvédelmi intézkedést, tűzoltási szabályok kialakítását teszi indokolttá (pl. készház);
 • ha a tűzeset során a beépített tűzvédelmi berendezés nem az elvárható hatékonysággal működött (pl. a beépített automatikus oltóberendezés a tűzeset során működésbe lépett, de a keletkezett tüzet nem oltotta el, vagy nem korlátozta a tűz terjedését);
 • a közszolgáltatás folyamatosságára, a közszolgáltatást igénybevevők biztonságára, egészségére hatással bíró tűzeset esetén (pl. földmunka során a gázvezeték sérülése miatt következett be a tűz).

Az eljáró tűzvizsgáló a tűzvizsgálati helyszíni szemlén tapasztaltak, a tudomására jutott további tények alapján intézkedik az eljárás hivatalból történő megindításáról.

Ügyfél fogalma (Ket. 15. § (1) bekezdése alapján)
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A tényállás tisztázása
A tűzvizsgálat során minden esetben tűzvizsgálati helyszíni szemlét le kell folytatni. A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit, például fényképeket készít, iratok bemutatását kéri az ügyféltől, nyilatkoztatja az ügyfelet, tanúkat hallgat meg, szakértőt rendel ki. Szükség szerint a bizonyítékokat lefoglalhatja a tűzvizsgáló.

Ügyintézési határidő
Az eljárás az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) elvégzésekor kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket nyolc napon belül értesíteni kell.
Az ügyintézési határidő - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról szóló törvény alapján, ellentétben a Ket. előírásaival - 35 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 • hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.

Döntéshozatal

 • A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.
 • A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
 • A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.
 • Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.
 • Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

 • családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
 • 3000 Ft illeték megfizetése.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei:

 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
 • a tűzeset helye és ideje,
 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
 • a döntéshozatal helye és ideje,
 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.


Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5) BM rendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)
 • A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso