Szabadtéri égetéssel kapcsolatos tudnivalók

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni: 

 • a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
 • a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő jogszerű használója – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz (orwryragrf.onenaln@xngirq.tbi.uh) be kell jelenteni.

Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. 

Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, hirdethet ki. 

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon!

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az alábbi honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély).

https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.

Avar és kerti hulladék égetése

Belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladék égetése alapvetően tilos. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Az ilyen égetés helyett lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk!

Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos!

Tarlóégetés

Kizárólag csak akkor, ha azt jogszabály lehetővé teszi, az ingatlan tulajdonosa, használója lábon álló növényzet vagy tarlóégetést végezhet az alábbiak betartásával:

 • minden oldalról egyidejű felgyújtás tilos; lábon álló gabonatábla mellett égetni tilos;
 • megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, tárcsázni; a fasorok, facsoportok védelmére legalább 6 méteres védősávot kell biztosítani;
 • 10 ha-nál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető az égetés;
 • tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és mezőgazdasági vontatót ekével, tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A hatályos jogi szabályozás alapján alapvetően tiltott, továbbá tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

 • az éghető vagy robbanásveszélyes anyag eltávolításával gondoskodni kell róla, hogy az a környezetre ne okozzon gyújtásveszélyt;
 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai

A tüzek 99 százaléka emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért a legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc 
eloltani ≥ 100 óra 
helyreállítani ≥ 100 év

Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját és figyeljenek az alábbiakra: 

 • Soha ne dobjanak el égő cigarettacsikket!
 • Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet!
 • Gondosan oltsák el a tüzet, használjanak hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
 • Igyekezzenek a kertekben csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
 • Tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
 • Soha ne hagyják a szabadtéri tüzet őrizetlenül!