Tűzvédelem - Bemutatkozás

Tűzoltóság feladata

Tűzoltóság alapvető feladata működési területén tűzoltási, műszaki mentési tevékenység végzése, illetékességi területén hatósági tevékenység végrehajtása.


Az 1996. évi XXXI. Törvény alapozza meg a tűz elleni védelmet, a műszaki mentést és a tűzoltást. A végrehajtási rendeletek pedig erősítik a tűzvédelmi fegyelmet. (Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozása)

Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;


Tűzoltás: A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.


A lakosság tűzvédelmi ismereteinek kiszélesítésének érdekében a tűzoltóság propaganda tevékenységet végez.


A tűzoltóság a vonatkozó jogszabályok alapján látja el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A tudomására jutott tűzesethez és a műszaki mentést igénylő esetekhez - a már eloltott és utólagosan bejelentett tűzesetek kivételével - köteles a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló és szükséges erők, eszközök kirendelését biztosítani, a helyszínre haladéktalanul kivonulni, az életveszélyt elhárítani, a tűz továbbterjedését megakadályozni, a tüzet szakszerűen eloltani, a műszaki mentést elvégezni és a tűzvizsgálattal kapcsolatos feladatokat végrehajtani.


•    tűzoltás során: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.
•    műszaki mentés esetén: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.
A fentiek végrehajtása érdekében készenléti szolgálatot tart. Intézkedésre részt vesz gyakorlatokon, illetőleg gyakorlatokat tart.


Szervezeti egységek:
•    hivatásos tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság; (Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár)
•    katasztrófavédelmi őrs: a hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége; (Véménd, Sellye)
•    önkéntes tűzoltó egyesület: a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő vagy részt vevő olyan egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette; (táblázatban)
•    beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, műszaki mentési feladatokat végző egyesület; (Pécs ÖTE)


2012. április 1-jétől a hivatásos tűzoltóságok (katasztrófavédelmi őrs) a katasztrófavédelmi kirendeltségek alárendeltségében működnek az alábbi struktúra szerint:
 
Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
               - Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
                              - Véméndi Katasztrófavédelmi Őrs

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
                - Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
                - Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
                - Siklósi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
               - Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
                              - Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs

A BM OKF Főigazgatójának „a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről ” szóló 42/2016. számú intézkedése alapján a Baranya megyében működő hivatásos tűzoltó parancsnokságok és a katasztrófavédelmi őrs működési körzetébe tartozó települések letölthetőek az alábbi linkre kattintva:  MŰKÖDÉSI KÖRZET.