Égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával, és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

Kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).

Megrendelés nélkül, térítésmentesen végzi

 • a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató sormunka keretében
 • a kéményseprő-ipari szerv a kéménytűz, vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követő 24 órán belül az égéstermék-elvezető helyszíni műszaki vizsgálatát.

Megrendelésre, térítésmentesen végzi

 • a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a társasházzá nem alakult vagy szövetkezeti házként nyilvántartásba nem vett, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai (családi házak, lakások)

A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán – az egyeztetett időpontban érkezik és végzi el a sormunkában előírt feladatokat.

Megrendelésre, térítés ellenében végzi

 • a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, műszaki felülvizsgálatát,
 • a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatokat – ha a felajánlott első két alkalom az ingatlan használójának felróható okból elmaradt – előzetesen egyeztetett harmadik időpontban,
 • a kéményseprő-ipari szerv/közszolgáltató a társasházzá nem alakult vagy szövetkezeti házként nyilvántartásba nem vett, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok esetében elvégzett, sormunkában meghatározott feladatokat, amennyiben a törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakrabban kerül sor ellenőrzésre úgy, hogy azt nem a kéményseprő írja elő,
 • a kéményseprő-ipari szerv kéménytűz vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követően - a 24 órán belüli vizsgálat meghiúsulása miatt - az ingatlan használójának bejelentése alapján, az égéstermék-elvezető helyszíni műszaki vizsgálatát,
 • a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-szolgáltató feladatkörébe tartozó ingatlanok égéstermék-elvezetőjével kapcsolatos feladatokat, ha a megyei ellátási területen nem működik kéményseprő-ipari szolgáltató,
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató/közszolgáltató a nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos feladatokat,
 • a kéményseprő-ipari szolgáltató/közszolgáltató a kéménytűz vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követő helyszíni műszaki vizsgálatot,
 • a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos helyszíni műszaki vizsgálatokat.

Az ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat gyakorisága (sormunka keretében)

 • a szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket (kéményeket) évente egy alkalommal,
 • gázüzemű anyaggal üzemelő, vagy zárt égésterű tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket kétévente egy alkalommal,
 • tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt - a helyszíni műszaki vizsgálat alapján engedélyezett - használatbavételtől kezdődően kell csak ellenőrizni és szükség szerint tisztíttatni,
 • a gyűjtő jellegű tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőket évente 1 alkalommal,
 • a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető állékonyságát a használatbavételtől függetlenül az ugyanazon ingatlanban található, használatban lévő égéstermék-elvezetővel kapcsolatos éves sormunka során ellenőrizni kell,
 • a kéményseprő a sormunka keretében, az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4 évenként elvégzi az égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki felülvizsgálatát.

Az égéstermék-elvezető gyakoribb – sormunka keretén belüli – ellenőrzésének, tisztításának szükségességét és gyakoriságát a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó a kémény használati és műszaki állapota alapján állapíthatja meg.

Időlegesen használt ingatlant a tulajdonosa a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó részére írásban bejelentheti. Ebben az esetben - kivéve a társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanokat - az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást és felülvizsgálatot 4 évente kell elvégeztetni. Amennyiben a bejelentés nem valós, vagy e minőség megszűnését 30 napon belül nem jelentették be, úgy a tűzvédelmi hatóság jár el az ingatlan tulajdonosával szemben.

A helyszíni műszaki vizsgálat

Megrendelés alapján, térítés ellenében végzi a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó:

 • égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően
 • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,
 • használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
 • tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint
 • meglévő égéstermék-elvezető átalakítása, felújítása, bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezését megelőzően a helyszíni műszaki vizsgálatot.

Kéménytűz/szén-monoxid-szivárgás káresemény esetén a kéményt csak a helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismét üzembe helyezni.

Az ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

Az ingatlantulajdonos/használó köteles

 • a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, az ehhez a szükséges feltételeket biztosítani, dokumentumokat bemutatni,
 • a - jogszabályban meghatározott - szolgáltatásért járó díjat megfizetni,
 • az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése, vagy kéménytűz/szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően a kémény üzemeltetését azonnal be kell fejezni.

Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban meghatározott ingatlanhasználói/tulajdonosi kötelezettség elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság jár el, és megtilthatja az égéstermék-elvezető üzemeltetését, vagy legfeljebb 30.000,-Ft összegű bírságot szabhat ki.

Az ingatlan tulajdonosa, használója az ügyfélszolgálaton tájékoztatást kérhet, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozóan pedig – más hatósági eljárásokat megelőzően, igazolható módon - panaszt terjeszthet elő a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál.

A kéményseprő-ipari tevékenységgel, a szolgáltatás megrendelésével, a területi illetékességgel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a 1818-as ügyfélszolgálati telefonszámon, a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/, valamint a https://baranya.katasztrofavedelem.hu/16259/kemenysepro-ipari-tevekenysegrol internetes oldalakon kaphatnak!