Befizetési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék,

az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

 

 

B Í R S Á G

 

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által kiszabott bírságot a BM OKF által vezetett meghatározott elnevezésű és számú számla számára kell befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.

 

Bírság

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Piacfelügyeletia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADR (közúti)a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

RID (vasúti)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ADN (vízi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

ICAO TI (légi)a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Helyszíni bírsága szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Eljárási bírsága közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénybirság letéti számla

MÁK

10032000-01040047-00000000

Egészségvédelmi bírságaz egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Egészségvédelmi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

Csatornabírság*A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízszennyezési bírság**A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

Felszín alatti vízvédelmi bírságA felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

Vízgazdálkodási bírságA vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletközpontosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügyi bírság

MÁK

10032000-01040047-00000000

 

*A bírság 97 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató részére, 3 %-át, de legfeljebb 300.000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság (MKI) részére kell befizetni!

 

** A bírság 70 %-át az illetékes vízvédelmi hatóság (MKI) részére, 30 %-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat részére kell befizetni!

 

 

 

 

T Ű Z V É D E L M I  H O Z Z Á J Á R U L Á S

 

 

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 9. § c) bekezdése 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a tűzvédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

 

A kötelezettnek 2013. január 1-jétől kizárólag biztosítási adó címen jelentkezik befizetési kötelezettsége, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 10032000-01076318 számlaszámú, NAV Biztosítási adó bevételi számla (adónemkód: 200) javára kell befizetni.

 

A 2012. évben kezdődő üzleti évvel összefüggésben teljesítendő tűzvédelmi hozzájárulás 2013-ban esedékes elszámolásával kapcsolatos feladatokat az állami adóhatóság látja el. A hozzájárulást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett 10032000-01076325 számlaszámú, NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla (adónemkód: 295) javára kell befizetni.

 

Ezen módosítás kihirdetésével 2013. január 1-jei nappal a kötelezett a tűzvédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére NEM áll fenn.

 

 

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Tűzvédelmia tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényelőirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB

 

 

 

 

 

Fire brigade tax

 

 

According to Act CII of 2012 on the insurance tax, 9th paragraph, letter c), the payment obligation of the fire service contribution has been repealed by 1 January, 2013.

 

From 1 January, 2013 the obligated is only required to pay the insurance tax, which must be remitted to account no. 10032000-01076318 (Insurance tax income account) owned by the National Tax and Customs Administration of Hungary (NTCA). (Code of tax: 200)

 

The settlement of fire brigade tax concerning business year 2012 (due in 2013) is going to be performed by the NTCA. All the unpaid fire brigade tax concerning 2012 has to be remitted to account no. 10032000-01076325 (Fire brigade tax income account) owned by the NTCA. (Code of the tax: 295)

 

According to the modificaton of the mentioned Act, from the 1 January, 2013 there is NO payment obligation towards the National Directorate of Disaster Management.

 

 

 

 

 

 

Brandschutzbeitrag

 

 

Das Gesetz über die Versicherungssteuer (Gesetz CII; im Jahr 2012 § 9 Absatz c) abrogiert seit 1. Januar 2013 die Zahlungspflicht des Brandschutzbeitrags.

 

Dem Verpflichteten stellt sich seit dem 1. Januar 2013 ausschliesslich unter dem Titel Versicherungsteuer seine Zahlungsverpflichtung, die auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 10032000-01076318, Kontoname: NAV Versicherungssteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 200) zu zahlen ist.

 

Die Aufgaben, die mit der Leistung der Abrechung des Brandschutzbeitrags im Geschäftsjahr 2012 für das Jahr 2013 anfallen, erfüllt das staatliche Zollamt. Der Beitrag ist auf das vom National Steuer- und Zollamt (NAV) geführte Konto, Kontonummer 10032000-01076325, Kontoname: NAV Brandschutzsteuer Einnamekonto (Steuertypekode: 295) zu zahlen.

 

Mit dieser Verkündung der Änderung ab dem 1. Januar 2013 besteht KEINE Zahlungsforderung des Brandschutzbeitrags an das Ungarische Ministerium für Inneres, Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz.

 

 

 

 

 

 

 

*Az esetleges fordítási hibákért felelősséget nem vállalunk.

 

 

K A T A S Z T R Ó F A V É D E L M I   H O Z Z Á J Á R U L Á S

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXII. törvény 2012. VI. 19-én hatályon kívül helyezte a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésének kötelezettségét.

 

Ezen módosítás kihirdetésével 2012. június 19-i nappal a kötelezett a katasztrófavédelmi hozzájárulás összegének befizetési kötelezettsége NEM áll fenn.

 

 

Hozzájárulás

típusa

Jogszabályi hivatkozásBankszámla elnevezése

Bankszámla

száma

Katasztrófavédelmia katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényelőirányzat felhasználási keretszámla

MÁK 10023002-00283494-00000000

IBAN HU 76 1002-3002-0028-3494-0000-0000

SWIFT CODE  MANEHUHB

 

 

 

V Í Z K É S Z L E T J Á R U L É K

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján előírt vízkészletjárulék fizetésére kötelezett vízhasználók és üzemi fogyasztók fizetési kötelezettségüket az eljáró szerv meghatározott központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízkészletjárulék megnevezésű számla javára kell befizetni:

Az igazgatási szolgáltatási díj és vízügyi/ vízvédelmi bírság befizetésével kapcsolatos adatok az alábbi linkre kattintva érhető el:

Baranya megye számlaszámok és adatok

 

I G A Z G A T Á S I   S Z O L G Á L T A T Á S I   D Í J

E G Y É B   E L J Á R Á S I   K Ö L T S É G

 

 

Igazgatási szolgáltatási díj címen az alábbi jogszabályok tekintetében jelentkezhet fizetési kötelezettség:

 

 

 1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet,

 

 1. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,

 

 1. a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet,

 

 1. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet,

 

 1. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,

 

 1. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet.

  

 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

 

alapján fizetendő díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10035003-00283638-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10036004-00283645-00000000
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10037005-00283652-00000000
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00283669-00000000
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10039007-00283762-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10046003-00283690-00000000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10048005-00283717-00000000
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10049006-00283724-00000000

 

  

 1. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet,
 2. valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

 

alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10035003-00283638-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10036004-00283645-00000000
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10037005-00283652-00000000
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00283669-00000000
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10039007-00283762-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10046003-00283690-00000000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10048005-00283717-00000000
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10049006-00283724-00000000

 

 

 

 1. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

 

alapján a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000

 

 

 

 

  

 1. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet,

 

alapján a fizetendő díjat az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000

 

  

 1. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

 

alapján a fizetendő költséget az eljáró szerv meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell befizetni:

 

Hatósági jogkörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv megnevezéseElőirányzat-felhasználási keretszámla száma
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-00000000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000