Tűzvizsgálat

Tűzvizsgálati eljárás

Általános információk         
A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység. A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására. Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult. A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.

Ügyintéző
A tűzeseti helyszíni szemle alapján a tűzvizsgálati eljárást a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat folytatja le.

A tűzvizsgáló feladatai         
Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti a szakmai értékelést, illetve az eljárás határozatát, a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.

 1. Tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni a 44/2011 (XII.5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
 • ha a tűzesettel összefüggésben súlyos-, életveszélyes sérülés történt;
 • ha tűzoltási, tűzmegelőzési belső szabályozó eszköz, műszaki irányelv vagy egyéb jogszabály módosítását indokoló esemény történt;
 • ha annak megállapításaitól szakmai tapasztalat megszerzése várható;
 • ha a tűz által érintett területen a tűzvizsgáló által becsült elsődleges kárérték meghaladja az ötven millió forintot
 •  

       2. A területi szerv vezetője a 44/2011 (XII.5.) BM rendelet. 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján elrendelheti a tűzvizsgálati eljárás lefolytatását, különösen az alábbi esetekben:

 • olyan egyedi vagy sorozatosan előforduló tüzek esetén, amelyek keletkezési oka – vélhetően – valamely tűzvédelmi előírásra vezethető vissza;
 • olyan sorozatos tüzek esetén, amelyek keletkezési oka – vélhetően – egy bizonyos készülék, berendezés, technológia sajátos hibájára vezethető vissza;
 • ha a tűzeset olyan készülékre, berendezésre, technológiára vezethető vissza, amely használatának széles körű elterjedése várható és a készülékre, berendezésre, technológiára a tűzmegelőzési, tűzoltási szabályok meghatározása indokolt;
 • ha a tűzeset során építőanyaggal, épületszerkezettel, építési móddal kapcsolatban olyan hiányosság tapasztalható, amely teszi indokolttá;
 • ha az esemény során a beépített tűzvédelmi berendezés nem az elvárható hatékonysággal működött;
 • ha a közszolgáltatás folyamatosságára, a közszolgáltatást igénybevevők biztonságára, egészségére kihatással járó tűzeset történt.

       3. A területi szerv az alábbi esetekben elrendeli szakmai indokok alapján a tűzvizsgálati eljárást az alábbi esetekben:

 • ha a tűz gázszivárgás (palackos, és vezetékes) okozta robbanás miatt következett be;
 • ha a tűz keletkezési oka kémény nem megfelelő műszaki állapotára vezethető vissza, és a tűz a kéményen kívül más épületszerkezetre (legalább egyidejűleg 2 darab gerendára, és ezzel egyidejűleg a két gerenda közre is) átterjedt.
 • minden olyan esetben ahol az Igazgatóság Igazgatója egyéb szakmai indokok, egyedi döntés alapján szükségesnek tartja tűzvizsgálati eljárás lefolytatását
   

Döntéshozatal

 • A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.
 • A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
 • A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.
 • Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

 • családi és utónév, születési név,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
 • ügyfél elérhetősége,
 • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja

A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei:

 • az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
 • a tűzeset helye és ideje,
 • a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
 • a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
 • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
 • a döntéshozatal helye és ideje,
 • a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.

Ügyintézési határidő:
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.        
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni.


Kapcsolódó jogszabályok:

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5) BM rendelet
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)
 • Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/