Általános tájékoztató veszélyes üzemekről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint veszélyes tevékenység csak katasztrófavédelmi engedély birtokában végezhető, folytatható. Veszélyes tevékenység minden olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, ill. károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

 

Az üzemazonosítás alapelvei a Rendelet 1. melléklete alapján a követezőek:

Alsó küszöbértékű: ha a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyag (ok) mennyisége eléri, vagy meghaladja a 2. oszlopban meghatározott értéket, de nem éri el a 3. oszlopban meghatározott értéket.

Felső küszöbértékű: ha veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben jelen lévő veszélyes anyag (ok) mennyisége eléri, vagy meghaladja a 3. oszlopban meghatározott értéket.

Küszöbérték alatti üzem: ha az üzemben jelen lévő veszélyes anyag (ok) mennyisége eléri, vagy meghaladja a 2. oszlopban meghatározott érték negyedét. Küszöbérték alatti üzemek a kiemelten kezelendő létesítmények is.

Az üzemeltetőnek alsó küszöbértékű üzem esetében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági elemzést (ld. Rendelet 4. melléklet), felső küszöbértékű üzem esetében biztonsági jelentést (ld. Rendelet 3. melléklet) kell benyújtania a hatóság felé.

A biztonsági jelentést, elemzést sorosan ötévenként, bizonyos esetekben soron kívül felül kell vizsgálni. Az erről készült jegyzőkönyvet az üzemeltető a hatóságnak küldi meg.

A hatóság a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket legalább évente, az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket legalább kétévente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre vagy az irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi.

 A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben szereplő veszélyek következményeinek elhárítására (Rendelet 8. melléklet) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő belső védelmi tervet készít. Az üzemeltetőnek a belső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőriznie kell. Ennek érdekében évente kell lefolytatnia olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.

 A hatóság a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője által küldött bejelentést megvizsgálja. A vizsgálatok alapján, ha az üzemben tárolt veszélyes anyagok mennyisége és fajtája, vagy az üzem által okozott veszélyeztetés azt indokolja, a hatóság az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv (ld. Rendelet 5. melléklet) készítésére kötelezi. Az üzemeltetőnek a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőriznie kell. Ennek érdekében évente kell lefolytatnia olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésében vagy a hatóság döntése alapján a biztonsági elemzésében bemutatott veszélyeztető hatások elleni védekezés érdekében a veszélyeztetett településeken külső védelmi tervet kell készíteni. A külső védelmi tervet a hatóság helyi szerve a veszélyeztetett települések polgármestereinek közreműködésével készíti el.

A hatóság a 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó eljárásban a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő szabálytalanságok esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

2012. április 15-től a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a fent hivatkozott jogszabályokban biztosított hatáskörében eljárva, mint hatóság végzi az üzemazonosítási, veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési, felügyeleti feladatokat.

 

SEVESO II. irányelv

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek megelőzése, a környezetre, illetve az egészségre ártalmas következmények csökkentése, az ember és a környezet magas fokú védelemének biztosítása érdekében az Európai Közösség országaiban 1997. február 3-án hatályba léptették a 96/82/EK számú, ún.  Seveso II. Tanácsi Irányelvet, amelynek hazai jogrendbe való átültetését a Kat. és a Rendelet teremti meg.

 

SEVESO III. irányelv

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU (2012. július 4.) Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv (a továbbiakban: SEVESO III. irányelv) 2015. június 1-jén teljes mértékben felváltja a korábbi irányelvet, annak magyar jogrendbe való átültetése 2015. június 1. napjával történt meg.

 

Jogszabályok

 

2011. évi CXXVIII. törvénya katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
219/2011. (X. 20.) Kormányrendeleta veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
208/2011. (X. 12.) Kormányrendeleta katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
51/2011. (XII.21.) BM rendeleta veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
2016. évi CL. törvényaz általános közigazgatási rendtartásról
2000. évi XXV. törvénya kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendeleta veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól