Közérdekű bejelentések és panaszok intézésének eljárásrendje

A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), vagy az általa kijelölt területileg illetékes helyi szerve folytatja le a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény), valamint a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás alapján.

1. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz fogalma

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. (Panasztv. 1. § (3) bekezdés).

panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Panasztv. 1. § (2) bekezdés)

 2. A Baranya MKI hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentés, valamint panasz

A Baranya MKI hatáskörébe tartozik azon közérdekű bejelentések, illetve panaszok kivizsgálása, amely az alábbi tárgyköröket érinti: 

  1. tűzvédelem,
  2. iparbiztonság,
  3. polgári védelem,
  4. vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkör,
  5. korrupció,
  6. helyi szerv eljárása vagy annak hiánya,
  7. személy állomány tagjával összefüggő beadvány.

A Baranya MKI helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, valamint a katasztrófavédelmi őrsök.

A Baranya MKI hatáskörébe tartozó ügyek felsorolását – a hatáskört telepítő jogszabályi hivatkozással – az alábbi linkre kattintva érheti el:

www.baranya.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/baranya/978-baranya-mki-hataskori-lista.xls

A Baranya MKI illetékességével kapcsolatos információkat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

http://baranya.katasztrofavedelem.hu/tuzmegelozes-kirendeltsegek-altalanos-i-fok

http://baranya.katasztrofavedelem.hu/vizugyi-es-vizvedelmi-hatosagi-jogkor

3. A közérdekű bejelentés, valamint a panasz (a továbbiakban együtt: bejelentés) benyújtásának módja

Bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben Igazgatóságunkhoz.

Írásban:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Székhely: 7630 Pécs, Engel János utca 1.; 

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 602.

Központi telefonszám: 72/587-100

Fax: 72/587-109

Elektronikusan:

onenaln.ynxbffntvsbehz@xngirq.tbi.uh ; 

onenaln.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

Személyesen az ügyfélfogadás rendje szerint: 

Hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 15:30 óráig

Pénteken és munkaszüneti napokon szünetel az ügyfélfogadás. 

Az ügyfélfogadás helyszíne: 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

7630 Pécs, Engel János utca 1. 

III. emelet 322. számú iroda

Telefonon – hivatali munkaidőben:

72/587-103; 72/587-104;

A személyesen szóban/telefonon tett bejelentésekről adatlapot veszünk fel. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról másodpéldány a Baranya MKI Ügyfélszolgálatán személyesen vehető át ügyfélfogadási időben.

4. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyfélkapcsolati vezetője

dr. Sárkány Sándor tű. alezredes hivatalvezető
Tel: Tel.: (06-72) 587-104
Fax: (06-72) 587-109

E-mail: 

onenaln.ynxbffntvsbehz@xngirq.tbi.uh; 

onenaln.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

5. A bejelentések ügyintézésének menete

A közérdekű bejelentést és panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül bíráljuk el. Ha a közérdekű bejelentést és panaszt nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda áttesszük, melyről a bejelentőt egyidejűleg értesítjük. A bejelentő személyes adatainak továbbításához írásbeli hozzájárulása szükséges. Az személyes adatok átadásához szükséges HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT a Baranya MKI honlapjáról letölthető.

Amennyiben a közérdekű bejelentés és panasz áttétele szükséges, erről a bejelentőt személyes bejelentés esetén szóban, egyéb esetekben az általa megadott elérhetőségen a személyes adatai továbbításának hozzájáruláshoz kötöttségéről tájékoztatjuk. Amennyiben a bejelentő illetve a panaszos nem adja meg hozzájárulását, úgy a bejelentés, illetve a panasz áttételére a személyes adatok mellőzésével kerül sor, ez azonban a közérdekű bejelentés vagy a panasz érdemi kivizsgálásának elmaradását vonhatja maga után.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatjuk.

Amennyiben szükséges, a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost meghallgathatjuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítjük. 

Az írásbeli értesítést mellőzük, ha az elintézésről a jelen lévő közérdekű bejelentőt, illetve panaszost szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon közérdekű bejelentő, illetve panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálatát mellőzhetjük. A panasz vizsgálatát mellőzhetjük akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk

6. A közérdekű bejelentő, panaszos védelme 

A közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, illetve panasz megtétele miatt. 

A közérdekű bejelentést, illetve panaszt tevő személyes adatait – a következő bekezdésben foglaltakon túlmenően – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Baranya MKI honlapjáról letölthető.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Kérjük, hogy az általános jellegű, katasztrófavédelemmel kapcsolatos anyagi-, eljárásjogi és technikai kérdéseit a onenaln.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uhelektronikus levélcímre kattintva tegye fel!

Közvetlen életveszély esetén kérjük, hogy hívja a 105 vagy a 112 segélyhívó számokat!