Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés

Mikor nem közműves a háztartási szennyvíz begyűjtése? Mi az a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz?

A háztartási szennyvíz nem közművel való begyűjtéséről akkor beszélünk, amikor egy adott településen nincs a szennyvíz elvezetésére kiépített közmű, így a szennyvíz begyűjtése és elszállítása tartállyal felszerelt gépjárművekkel (szippantós autóval) történik. Ahhoz, hogy a szennyvizet be lehessen gyűjteni, az adott településsel közszolgáltatási szerződést (ezt a szerződést a település önkormányzati képviselőtestülete hagyja jóvá), míg a szennyvíztisztító – és bebocsátótelepekkel a befogadási szerződést szükséges kötni.

A tevékenység megkezdésének alapvető feltétele ezen felül még az, hogy a Területi Vízügyi Hatóságnál - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - kérelmezni kell, hogy a szennyvizet begyűjtő egyéni vállalkozót vagy gazdasági társaságot közhiteles nyilvántartásba vegye fel.

Közszolgáltatóként a szennyvíz begyűjtése kétféle módon lehetséges: 

I.: Ha az egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy a gazdasági társaság a települési önkormányzatok által közösen kiírt közbeszerzési eljárásban részt vesz, és sikeres pályázata eredményeként az önkormányzatok vele szerződést kötnek,

II.: Vagy ha a területi vízügyi hatóság az egyéni vállalkozót, céget vagy gazdasági társaságot, amely már a közhiteles nyilvántartásban szerepel, ideiglenes kijelöli a háztartási szennyvíz összegyűjtésére egy olyan településen, ahol nincs megoldva valamilyen oknál fogva a háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása.

Hogyan lehet tudomást szerezni arról, hogy egy önkormányzat valakivel közszolgáltatási szerződést szeretne kötni a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan?

Ha egy település nem rendelkezik olyan közművel, amely képes a szennyvíz begyűjtésére és elszállítására, a település önkormányzati képviselőtestületének törvényi kötelezettsége az, hogy a háztartási szennyvíz begyűjtéséről és elszállításáról gondoskodjon. Ahhoz, hogy valakivel ezen közszolgáltatás elvégzésére szerződni tudjanak, először is egy közbeszerzési eljárást megindító felhívást kell közzétegyenek, amely tartalmazza:

 • a közszolgáltatás során kötelezően vagy kizárólagosan igénybe vehető szennyvíztisztító-telepek és szennyvíz-bebocsátási pontok megnevezését, illetve ezek aktuális állapotát,
 • egy előírást arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevőnek, aki a közszolgáltatás elvégzésére jelentkezik, rendelkeznie kell legalább telefonos alapú ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel,
 • a közbeszerzés műszaki leírását, amely magában foglalja a közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzőit; az érintett terület lakosságszámát; a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek számát; a szennyvíz várható mennyiségét; a kijelölt szennyvíztisztító-telepekre, szennyvíz-bebocsátási pontokra vonatkozó hatósági engedélyek főbb előírásait, ezek kapacitását, üzemeltetőjét, a vízjogi üzemeltetési engedélyek főbb hatályát; a műszaki előírásokat (akár arra vonatkozóan is, hogy milyen járművek, gépek, berendezések és eszközök a közszolgáltatás teljesítésére)
 • azt, hogy mikorra tervezik megkezdeni és milyen időtartamra szeretnék a közszolgáltatást igénybe venni,
 • továbbá azt, hogy a szennyvízbegyűjtéssel kapcsolatosan, milyen korábbi tapasztalataik, a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozóan, milyen elképzeléseik vannak az önkormányzatoknak.

Hogyan kezdhet bele valaki abba, hogy közszolgáltatóként begyűjtse a háztartási szennyvizet?

Ahhoz, hogy valaki a háztartási szennyvizet elkezdhesse begyűjteni, elsősorban ajánlatot kell tegyen az önkormányzat felhívására. 

Fontos, hogy az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevőnek már rendelkeznie kell:

 • a szennyvíz begyűjtéséhez szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel,
 • egy olyan hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a járművek, gépekkel, berendezések, eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésre engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
 • olyan felszereléssel, amely alkalmas arra, hogy a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károkat el tudják hárítani,
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú szakemberrel,
 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszerrel.

Az ajánlat tartalma a következő:

 • a közszolgáltatás ellátásának a módja és szervezése, alkalmazott módszerei és technikái,
 • a teljesítés során alkalmazott járművek, gépek, eszközök, és berendezések listája,
 • a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére vonatkozó javaslat,
 • a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek ellenőrzésének módja és rendje,
 • a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékai és módszerei,
 • a szennyvízszállítás díjának meghatározása, beszedésének módszere,
 • a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetése,
 • a közszolgáltatás végzésére rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslat.

Ha mindezek a feltételek teljesülnek, a leendő közszolgáltatóval az érintett önkormányzatok közszolgáltatási szerződést kötnek a szennyvíz elszállítására és begyűjtésére vonatkozóan.

Milyen jogi feltételei vannak annak, hogy valaki közszolgáltatóként begyűjthesse és elszállíthassa a szennyvizet?

Szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást csak akkor végezhet gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, ha:

 • rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó – a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel,
 • a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

A bejelentést a 455/2013. (XI. 29.) Korm.rendelethez tartozó 1. melléklet kitöltésével kell megtenni a felügyeletet ellátó szervnél elektronikus úton a https://vizek.gov.hu/ oldalon keresztül.

A bejelentéshez nem elég a formanyomtatvány kitöltése, hanem csatolni kell hozzá:

 • a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadói nyilatkozat másolatát, amelynek tartalmaznia kell azt, hogy a kijelölt szennyvíztisztító-telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,
 • azt a dokumentumot, amely igazolja, hogy a közszolgáltató rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges műszaki, pénzügyi eszközökkel, személyi feltételekkel, (pl.: vezetői engedélyek, bankszámlakivonat az egyéni vállalkozás számlájáról, undor keltő anyagok szállításához szükséges vizsga stb.)
 • a gépjárművek számát, és a szállítás szabályozását bemutató dokumentumot,
 • a járművek parkolására szolgáló telephely kialakításának leírását és a telephely hatósági bejelentésének másolatát,
 • a járművek tisztítását végző, engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződést,
 • az eljárás díjának befizetéséről szóló bizonylatot, amely 5.000 Ft, és amely díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

A Területi Vízügyi Hatóság 5 évre veszi a szolgáltatót közhiteles nyilvántartásba 8 napon belül, ha a fenti feltételek maradéktalanul teljesülnek, és minden egyes dokumentumot megküld hiánytalanul a kérelmező a beadványa mellékleteként.

A nyilvántartásba vétel után a közszolgáltatónak kötelessége évente adatot szolgáltatni március 1-ig arról a Területi Vízügyi Hatóságnak és az érintett önkormányzatoknak, hogy évente, milyen mennyiségű szennyvizet szállított el és adott át tisztítás céljából.