Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2023-05-11
Mérlegjelentés 2023. I. negyedév

Közzétéve: 2023-05-11
Mérlegjelentés 2022. IV. negyedév

Közzétéve: 2023-05-11
Mérlegjelentés 2022. III. negyedév

Közzétéve: 2022-09-27
Mérlegjelentés 2022. II. negyedév


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2023-05-11
Foglalkoztatottak 2023. I. negyedév

Közzétéve: 2023-05-11
Foglalkoztatottak 2022. IV. negyedév

Közzétéve: 2022-11-25
Foglalkoztatottak 2022. III. negyedév

Közzétéve: 2022-07-27
Foglalkoztatottak 2022. II. negyedév

Közzétéve: 2022-04-28
Foglalkoztatottak 2022. I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött

– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

Dátum Megnevezés
2017-08-09
Szerződések
Koncessziók

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazagtóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve: 2022-12-01
Koncessziók

Dátum Megnevezés
2022-04-14
Koncessziók
2017-08-09
Koncessziók
2016-07-12
Koncessziók
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről nem történt.

Közzétéve: 2022-12-01
Egyéb kifizetések

Dátum Megnevezés
2022-04-14
Egyéb kifizetések
2017-08-09
Egyéb kifizetések
2016-07-12
Egyéb kifizetések
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk